--

Adatkezelési tájékoztató

Ezen az oldalon felhasználóbarát összefoglalót és teljes tájékoztatót olvashat a Natura Kozmetika jogszabálybarát adatkezeléséről.

 

A Natura Kozmetika adatai

Név: Natura Kozmetika, Héjja Izabella kozmetikus Cím: 1042 Budapest, Árpád út 47-49. E-mail: info@natura-kozmetika.hu Weboldal: www.natura-kozmetika.hu Telefon: + 36/30-685-9805

  • Jogait tiszteletben tartjuk, kéréseit a jogszabályban rögzített határidőkön belül igyekszünk teljesíteni.

  • Adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.

  • Adataira vigyázunk, titkosított csatornákon mozgatjuk és soha nem adjuk el másnak, soha nem használjuk fel más célra, mint amire megadta azokat.

  • Weboldalunk használatát mérjük, naplózunk biztonsági okokból, van online marketingünk célzott kampányokkal, ahol bizalmasan kezeljük megadott adatait.

  • Ha kéri, azonosítás után kiadjuk adatait. Ha kéri, töröljük adatait.

Szolgáltatásaink

Weboldal Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím, megtekintett oldalak). Google Analytics segítségével követjük mit néz, hogy egyre több Önnek is érdekes tartalmat tudjunk gyártani (cookie/sütik). Facebook és Google AdWords sütik kerülnek böngészőbe, később hirdetéseket láthat ezen szolgáltatókon keresztül. Hírlevél E-mail címe és neve megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. E-mailben tájékoztatunk az új szolgáltatásainkról, akcióinkról és hasznos ötleteinkről. Minden e-mailbe teszünk leiratkozó linket, hogy ha meggondolja magát, bármikor lemondhassa. Adatait az utolsó interakció után 365 napig tároljuk. Fizetés Törvényi előírások miatt személyes adatai egy részét és a kiállított számlákon szereplő adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelő ideig őrizzük (legalább 10 évig, max. 15 évig utolsó számla kiállításától számítva).  

Részletes Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő megnevezése: Név: Héjja Izabella Cím: 1042 Budapest, Árpád út 47-49. E-mail: info@natura-kozmetika.hu Telefon: + 36/30-685-9805 Weboldal: www.natura-kozmetika.hu Cégjegyzékszám: Adószám: 66310561-1-41 Adatkezelés nyilvántartási szám:

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

A szalon elektronikus felületein (weboldal, Facebook hirdetések, AdWords hirdetések) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom. Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, illetve szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok. Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre. Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel, illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok. Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány-szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre. Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a Natura Kozmetika számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet. Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az info@natura-kozmetika.hu e-mail címre küldött kéréssel.  

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

Amennyiben az űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogainak és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt, ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

 

Fizetés esetén szerződésen alapuló jogalap

Amennyiben díjat fizet valamely szolgáltatásra, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint fizet. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonja vissza hozzájárulását a szerződés teljesítésének érdekében és céljából, a Személyes adatait továbbra is kezeljük. Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelésének jogalapja ismét megváltozik és Személyes adatait a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

 

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adatait.  

Jogai

Az alábbi jogok illetik meg. Ezek kapcsán megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Megteszek mindent, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljak.

 

Tájékoztatás joga

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adatairól. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz. Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalon e-mail címünkre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani. E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.  

Hozzáférés joga

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintett jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.  

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve hivatalos e-mail címünkre küldött e-mailben kérheti Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.  

Elfeledtetéshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez). A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát. Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatainak kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatainak kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy az ön által rendelkezésünkre bocsátott és automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.  

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.  

Adatkezelés célja

A szalonvendégek jogainak védelme. Beazonosítás, kapcsolattartás. A marketing üzenetek testreszabása, így érdeklődési terület alapján célzott, releváns üzeneteket továbbíthatunk. Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése. Törvényi kötelezettségeinknek történő megfelelés. Jogos üzleti érdekeink érvényesítése.  

Kezelt adatok

Kezeljük a megadott adatait: név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, telephely Naplózunk adatokat biztonsági okokból Megtekintett oldal/funkció, pontos időpont, IP cím, böngésző süti/cookie Profilt építünk marketing célból Milyen problémára keres megoldást? Milyen szolgáltatások érdekelik? A profilépítés az ön által megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találja. Mi sem szeretünk általános, nem nekünk szóló üzeneteket kapni.  

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatjuk, hogy a Natura Kozmetika weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk. A hivatkozott programok a böngészőben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A weboldalra látogatóként engedélyezi a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárul viselkedésének figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez. Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.  

Google Analytics

A Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel a weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.  

Google AdWords konverziókövetés

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a szalon mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.  

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőben teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépen. Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt. Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.  

Adatkezelés elvei

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság). A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait nem kezeljük. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.  

Bizalmas adatkezelés

A rögzített adatokat bizalmasan kezeljük, és mindent megteszünk az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az e-mail és sms küldés az ön által megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre. Sosem fogjuk marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatjuk személyes adatait és más vonatkozó információkat.  

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk csak az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adatmentés funkcióhoz erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk csak.  

Adattovábbítás

Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé. Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatás mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás önt nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adatait a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.  

Tájékoztató frissítése, jogszabályi változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.  

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan felvilágosítást kérhet az info@natura-kozmetika.hu címre küldött e-mailben. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36/1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. Budapest, 2018.